ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Na naszej antenie trwa konkurs, w którym można wygrać gęsie tuszki. 

Skierowany jest on do wszystkich tych, którzy przywiązują wagę do tradycji i w środę 11 listopada chcą zastawić świąteczny stół potrawami z kujawsko-pomorskiej gęsiny. Fundatorem nagród jest marszałek województwa Piotr Całbecki, który przeznaczył 2000 gęsich tuszek, z czego 30 trafi do mieszkańców naszego regionu. Nagrodzone zostaną najciekawsze, najbardziej zabawne i nowatorskie pomysły.

Co należy zrobić, aby 11 listopada w rodzinnym gronie rozkoszować się gęsiną ? Możliwości w tym roku są aż 4! Więcej szczegółów i regulamin konkursów znajdziecie poniżej.
 

REGULAMIN KONKURSU SMS-OWEGO
,,Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest Stowarzyszenie Radio Żnin FM z siedzibą w Żninie, zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorem"

2.Konkurs emitowany będzie w programie radiowym nadawanym przez Organizatora i oznaczanym znakiem towarowym „Radio Żnin FM”, zwanym w dalszej części Regulaminu "RŻFM".

3.Nagrody w Konkursie zapewnia fundator.

4.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Konkurs jest realizowany od 16.10.2017 r. do 27.10.2017 r. do godziny 24.00
6.Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego, stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
8.Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie www.radioznin.fm

9. Jedna osoba może wygrać tylko raz w czasie trwania konkursu.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Konkurs polega na wysłaniu SMS-a pod numer 7248 – koszt: 2,46 z VAT zł. W treści należy wpisać 96fm a dalej wpisać słowo KONKURS i dokończyć zdanie „Na św. Marcina najlepsza gęsina…”

2.Z zastrzeżeniem treści zdania następnego, osoba, która po informacji Prowadzącego o rozpoczęciu danej edycji Konkursu, poprawnie wykona zadanie – wygrywa (dalej: „Zwycięzca Konkursu).

3. Za Zwycięzcę konkursu uznanych zostanie 30 osób , które udzielą zdaniem organizatora najciekawszej, najbardziej zabawnej lub najbardziej nowatorskiej odpowiedzi.

4. O miejscu odbioru nagrody poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

 

III.NAGRODY
1.Nagrodą w konkursie jest:

- 10 gęsich tuszek, każda o wartości 150,00zł brutto

2.Uczestnik Konkursu uzyskujący prawo do Nagrody ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnik Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, który nadesłano w Zgłoszeniu, o sposobie, miejscu i terminie odbioru Nagrody.

5. Jeśli wartość Nagrody przekroczy wartość 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych), Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od Uczestnika Konkursu, 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości łącznej nagrody, stosownie do treści obowiązujących przepisów podatkowych.

6.Wskutek odmowy podania przez Uczestnika Konkursu danych wyliczonych w ust. 3 powyżej, nie stawienie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody, nieuiszczenia podatku zgodnie z pkt. IV

ust. 5 Regulaminu Uczestnik Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

7.Z zastrzeżeniem treści ust. 2 powyżej, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

8. Organizator wydaje Nagrody działając w imieniu Fundatora. Własność Nagród w żadnym momencie nie przechodzi na Organizatora.

 

IV.KOMISJA KONKURSOWA
1.Organizator powierza realizację danej edycji Konkursu oraz ocenę wyjątkowości przychodzących SMS Komisji Konkursowej, która jednocześnie czuwa nad prawidłowością przebiegu Konkursu.

2.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

 

 

V. DANE OSOBOWE

1.Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

VI.PRAWA AUTORSKIE

1.Uczestnik Konkursu udostępniając Organizatorowi zgłoszenie lub treść SMS i wszelkie pozostałe rejestrowane rozmowy, upoważnia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób, w szczególności do emisji na antenie RŻFM.

2. Jeżeli treść rozmowy Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą jej rejestracji udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z niej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5. Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku utrwalonego w czasie odbioru Nagrody i w Reportażu z Wydarzenia, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

 

VII.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu, z którego nawiązano połączenie telefoniczne , wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie połączenia telefonicznego przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

2.Wysyłając zgłoszenie zgodnie z pkt. II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

3.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

4.Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

5.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptacje regulaminu konkursu.

7. Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI „GĄSKA NA PAŁUKACH”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu zwanego dalej "Konkursem" jest Stowarzyszenie Radio Żnin Fm z siedzibą w Żninie, zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorem"

2.Konkurs emitowany będzie w programie radiowym nadawanym przez Organizatora i oznaczanym znakiem towarowym „Radio Żnin FM”, zwanym w dalszej części Regulaminu "RŻFM".

3.Nagrody w Konkursie zapewnia fundator.

4.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Konkurs jest realizowany od 16.10.2017 r. do 25.10.2017 r. do godziny 16.00
6.Uczestnikiem Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

7.Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci pracowników Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
8.Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie www.radioznin.fm

9. Jedna osoba może wygrać tylko raz w czasie trwania konkursu.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Konkurs polega na przesyłaniu lub dostarczeniu prac plastycznych wykonanych dowolną techniką o tematyce „Gąska na Pałukach” na adres Organizatora:
Radio Żnin FM
ul. Aliantów 1d
88-400 Żnin

2.Prace mogą być wykonane techniką dowolną, jednak w formie przestrzennej (pacynka, figurka, maskotka itp.)
3. Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność, staranność ,wykonanie pracy oraz zgodność z tematem.
4. Prace muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora; miejscem zamieszkania; wiekiem; imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna, z którym w przypadku wygranej będzie kontaktował się Organizator; telefon do ww. rodzica/opiekuna (drukowanymi literami).
5. O miejscu odbioru nagrody poinformujemy rodziców/opiekunów zwycięzców telefonicznie, pod numerem dołączonym do pracy plastycznej
6.
Najciekawsze prace zamieścimy na stronie www.radioznin.fm i profilu Radio Żnin na portalu Facebook
7.Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na publikację prac, bądź ich skanów wraz z danymi na stronie internetowej.
8.Zwycięzcy biorąc udział w konkursie akceptują termin rozdania nagród i zobowiązują się do przybycia (jeśli nie osobiście, to wyznaczają zastępstwo).
9. Prace mogą być wykorzystywane w terminie późniejszym do celów promocyjnych następnych edycji konkursu.
10.Nieodebrane prace zostaną komisyjnie zniszczone (można je odebrać najpóźniej do 10 listopada 2016r.)

III.NAGRODY
1.Nagrodą w konkursie jest 10 gęsich tuszek, każda o wartości 150,00zł brutto

2. Za Zwycięzcę konkursu uznanych zostanie 10osób: 5 w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja

VII.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu, z którego nawiązano połączenie telefoniczne , wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
6. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie nagroda przepada.

7. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i akceptuje jego treść


______________________________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU „OSTATNIA SZANSA NA GĘSINĘ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu  zwanego dalej "Konkursem" jest  Stowarzyszenie Radiożnin.pl z siedzibą w Żninie, zwane w dalszej części Regulaminu "Organizatorem"

2.Konkurs emitowany będzie w programie radiowym nadawanym przez Organizatora i oznaczanym znakiem towarowym „Radio Żnin FM”, zwanym w dalszej części Regulaminu "RŻFM".

3.Nagrody w Konkursie zapewnia fundator.

4.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.Konkurs jest realizowany w dniach 23- 27października 2016r.
6.Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca użytkownikiem telefonu komórkowego, stacjonarnego. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

7.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
8.Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie www.radioznin.fm

9. Jedna osoba może wygrać tylko raz w czasie trwania konkursu.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Konkurs polega na zaśpiewaniu piosenki związanej z drobiem (gęś, kaczka, kura, indyk itd.) na antenie Radia Żnin FM dzwoniąc pod numer 52 553 15 03, w momencie rozpoczęcia przez prowadzącego danej edycji konkursu między godziną 10.00 a 15.00

2.Osoba, która po informacji Prowadzącego o rozpoczęciu danej edycji Konkursu, uzyska połączenie z numerem i poprawnie wykona zadanie  – wygrywa (dalej: „Zwycięzca Konkursu).

3. Za Zwycięzcę konkursu uznane zostaną 4 osoby , które wykonają poprawnie zadanie, z zastrzeżeniem, że piosenka wykonana wcześniej przez innego uczestnika nie może się powtórzyć. O utworach, które zostały już zaśpiewane we wcześniejszych edycjach informować będzie prowadzący audycje, w czasie której rozgrywany będzie konkurs.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność połączenia telefonicznego, a w szczególności za wszelkie awarie sieci przesyłowych oraz za awarie w czasie trwania Konkursu na antenie Stacji Radiowej.

5.Sporne kwestie w szczególności, w zakresie prawidłowości udzielanych odpowiedzi i rozdania nagród w przypadku utracenia połączenia na antenie RŻFM, rozstrzyga Prowadzący.

6. O miejscu odbioru nagrody poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

III.NAGRODY


1.Nagrodą w konkursie są:

- 10 gęsich tuszek, każda o wartości 150,00zł brutto

2.Uczestnik Konkursu uzyskujący prawo do Nagrody ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uczestnik Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, który nadesłano w Zgłoszeniu, o sposobie, miejscu i terminie odbioru Nagrody.

4. Jeśli wartość Nagrody przekroczy wartość 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych), Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od Uczestnika Konkursu, 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości łącznej nagrody, stosownie do treści obowiązujących przepisów podatkowych.

 5.Wskutek odmowy podania przez Uczestnika Konkursu danych wyliczonych w ust. 3 powyżej, nie stawienie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody, nieuiszczenia podatku zgodnie z pkt. IV

ust. 5 Regulaminu Uczestnik Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.

6.Z zastrzeżeniem treści ust. 2 powyżej, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.

7. Organizator wydaje Nagrody działając w imieniu Fundatora. Własność Nagród w żadnym momencie nie przechodzi na Organizatora.
 

IV. DANE OSOBOWE

1.Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych Nagród oraz innych prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora.

2.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

3.Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

 

VI.PRAWA AUTORSKIE

1.Uczestnik Konkursu udostępniając Organizatorowi zgłoszenie lub treść swojej rozmowy z osobą prowadzącą Konkurs i wszelkie pozostałe rejestrowane rozmowy, upoważnia Organizatora do wykorzystywania ich w wybrany przez Organizatora sposób, w szczególności do  emisji na antenie RŻFM.

2. Jeżeli treść rozmowy Uczestnika Konkursu będzie miała cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu z chwilą jej rejestracji udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z niej, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach eksploatacji, w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową,

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z utworu w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Organizator z chwilą uzyskania licencji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nabywa prawo do wykonywania praw zależnych.

5. Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi prawa do wykorzystania ich wizerunku utrwalonego w czasie odbioru Nagrody i w Reportażu z Wydarzenia, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.

 

VII.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Adres Organizatora został wskazany w punkcie I ust. 1 Regulaminu.

2.Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora.

3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, a także adres numer telefonu, z którego nawiązano połączenie telefoniczne , wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji.

4.Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie połączenia telefonicznego  przez osobę nieuprawnioną i wynikłe stąd skutki.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.

2.Organizator ma prawo zdecydować o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem/Zwycięzcą Konkursu  z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tą osobą nawiązać połączenia zadowalającej jakości, Organizator - decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do przyznania nagrody takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. II Regulaminu.

3.Wysyłając zgłoszenie zgodnie z  pkt. II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

4.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.

5.Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.

6.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptacje regulaminu konkursu.

8. Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________