ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Wyślij zgłoszenie na numer 7248, w treści sms wpisując SKOK i weź udział w naszej zabawie. Do wygrania mini wieża, tablet, żelazko, blender i wieczne pióra marki PARKER.
Raz w tygodniu wygrywają 3 osoby, które zbiorą najwięcej punktów za najszybciej przesłane poprawne odpowiedzi! Fundatorem nagród w zabawie jest świętująca swoje 10-lecie placówka KASY STEFCZYKA w Żninie, przy ul. Kościuszki 22A. Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

Regulamin konkursu  
Skocz po nagrody z Radiem Żnin Fm!

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).

§ 1
Organizator

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Radio Żnin Fm, prowadzące rozgłośnię radiową Radio Żnin FM, z siedzibą w Żninie, przy ul. Aliantów 1d, 88-400 Żnin, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000299342, NIP 562-176-04-83, REGON 340419508,zwane w dalszej części "Organizatorem".

§ 2
Miejsce realizacji

1.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.    Konkurs rozgrywany będzie za pomocą platformy do obsługi SMS- Panoramix

§ 3
Termin Konkursu

1.       Konkurs zorganizowany zostanie w trzech turach
- I tura:  od 10-14 października 2017r. (do godz.23.59);
- II tura: od 16-20 października 2017r. (do godz.23.59);
- III tura: od 23-27 października 2017r. (do godz.23.59);

§ 4
Cele Konkursu

1.    Celem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy słuchaczy Radia Żnin FM na temat Pałuk.

§ 5
Uczestnicy

1.    Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Żnin FM.

2.    Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział

w Konkursie, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.

3.    Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radioznin.fm lub w siedzibie Organizatora.

4.    W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy i wolontariusze Organizatora,

a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6
Uczestnictwo w Konkursie

1.    Uczestnicy zgłaszać będą chęć udziału w danej turze konkursu poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer 7248 o treści SKOK. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7248 to 2,46zł z VAT. ( w tej cenie do wykorzystania 160 niepolskich znaków). Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 10, 16 i 23 października od godziny 8.00.

2.    Codziennie w danej turze konkursu rozegrane zostaną 2 rundy, w której uczestnik będzie musiał udzielić poprawnych odpowiedzi na otrzymane pytania, poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer 7148 o treści SKOK. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7148 to 1,23zł z VAT. ( w tej cenie do wykorzystania 160 niepolskich znaków).

3.    Spośród nadesłanych wiadomości SMS z poprawnymi odpowiedziami, punktowanych będzie pierwszych 10, które wpłyną w najszybszym czasie. Odpowiednio otrzymają one punkty: 1 osoba-10 pkt, 2 osoba-9 pkt, 3 osoba-8 pkt, 4 osoba- 7 pkt itd.

4.    Wygrywa właściciel numeru telefonu, który w trakcie trwania danej tury zebrał najwięcej punktów. W przypadku remisu wygrywa ten, który w danej turze miał większą ilość wygranych rund.

5.Dokonanie zgłoszenia do udziału, konieczne jest przy rozpoczęciu każdej nowej tury konkursu.

6. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 7
Nagrody

1.    Nagrodami w konkursie są:

       1.1  W I turze
          - 1 miejsce –mini wieża
           -2 miejsce - żelazko
           -3 miejsce -  pióro marki PARKER i gadżety

       1.2   W II turze
           -1 miejsce –mini wieża
           -2 miejsce - tablet 10'
           -3 miejsce -  pióro marki PARKER i gadżety

       1.3   W III turze
          - 1 miejsce –mini wieża
           -2 miejsce - blender
           -3 miejsce -  pióro marki PARKER i gadżety

2.    Nagroda nie może zostać zamieniona na jej równowartość w PLN.

3.    Przy wybraniu tańszej nagrody  nie zostanie zwrócona różnica w cenie.

4.    W przypadku, gdy przyznanie nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo zamiany tej nagrody.

§ 8
Zasady przyznawania nagród

1.    Zwycięzcami danej tury konkursu zostaną właściciele numeru telefonu (zgłoszonego do udziału), który w trakcie trwania danej tury zebrał najwięcej punktów.

2.    Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.

3.    Zwycięzcę Konkursu Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody telefonicznie, poprzez wykonanie połączenia na numer, z którego zostały nadesłane wiadomości sms.

4.    Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi na jego prośbę (poza anteną) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku odmowy podania danych osobowych Zwycięzca traci prawo do nagrody.

§ 9
Odbiór nagród

1.    Odbiór nagrody możliwy będzie w siedzibie fundatora nagród- Placówce Kasy Stefczyka przy ul. Kościuszki 22A w Żninie, w terminie określonym przez organizatora.

2.    W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł Zwycięzca zobowiązany jest wpłacić na rzecz płatnika kwotę należnego zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody.

§ 10
Postanowienia końcowe

1.    Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa Organizator. Kwestie nie ujęte

w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.

2.    Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone

w regulaminie.

3.    Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.

4.    Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.    Stowarzyszenie radioznin.fm  jako Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne przedmiotów, które są nagrodami w Konkursie.

6. Zwycięzcy danej tury ( miejsca 1-3)  nie mogą wziąć udziału w kolejnych turach konkursu.