ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Nie masz czym wybrać się na grill do znajomych? Nie ma problemu ! Weź udział w naszym konkursie i wygraj rower damski z koszykiem o wartości blisko 800,00 zł! Wyślij sms zgłoszeniowy na numer 7248 w treści wpisując ZNIN. Dalej otrzymasz pakiet 3 słów, z których należy ułożyć maksymalnie 30-wyrazowy wierszyk lub rymowankę. Ułożony tekst wyślij na numer 7148, wpisując najpierw ZNIN i dalej treść SMS. Zabawa trwa do 24 maja do godziny 12.00.
Zagraj, wygraj i pochwal się znajomym swoim nowym dwukołowcem!

 

Regulamin konkursu
Rowerowe szaleństwo z RADIEM Żnin FM

Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).

§ 1

Organizator


Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Radio Żnin Fm, prowadzące rozgłośnię radiową Radio Żnin FM, z siedzibą w Żninie, przy ul. Aliantów 1d, 88-400 Żnin, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000299342, NIP 562-176-04-83, REGON 340419508, zwane w dalszej części „Organizatorem".

Sponsorem Konkursu jest Sklep PLUS AGD RTV Multimedia, z siedzibą przy ul. Aliantów 1G w Żninie, 88-400 Żnin, zwany dalej „Sponsorem”.

§ 2

Miejsce realizacji

1.      Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Konkurs prowadzony będzie na antenie stacji radiowej Radio Żnin FM. Informacje
o Konkursie umieszczone zostaną również na stronie www.radioznin.fm

§ 3

Termin Konkursu

1.      Konkurs organizowany jest od 9 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r. (do godz.12.00).

§ 4

Cele Konkursu

1.      Celem Konkursu jest aktywny udział słuchaczy Radia Żnin FM w programie radiowym.

§ 5

Uczestnicy

1.      Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Żnin FM.

2.      Osoby pełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział
w Konkursie, o ile uzyskają zgodę na udział w Konkursie od swojego przedstawiciela ustawowego.

3.      Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.radioznin.fmlub w siedzibie Organizatora.

4.      W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy i wolontariusze Organizatora,
a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§ 6

Uczestnictwo w Konkursie

1.      W terminie od 9 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r. do godz. 12.00 Uczestnicy zgłaszać mogą chęć udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości SMS pod numer 7248 o treści: ZNIN . Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7248 to 2,46 zł z VAT.
Dalej uczestnik otrzyma pakiet 3 słów, z których musi ułożyć maksymalnie 30-wyrazowy wierszyk lub rymowankę, w której znajdą się podane słowa.
Wierszyk wysyłamy na numer 7148 na początku wpisując ZNIN [spacja/odstęp] i treść SMS. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7148 to 1,23 zł z VAT.

2.      Każdy z Uczestników może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie.

3.      Spośród nadesłanych wiadomości SMS powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wybierze i nagrodzi najciekawsze lub najzabawniejsze opisy.

4.      Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 7

Nagrody

1.      Nagrodą w konkursie jest rower damski z koszykiem o wartości 759,00 zł brutto ufundowany przez Sponsora. Dla osób, które zajęły 2 i 3 miejsce przewidziane są pakiety gadżetów ufundowane przez Sponsora i Organizatora.

2.      Nagroda nie może zostać zamieniona na jej równowartość w PLN.

3.      W przypadku, gdy przyznanie nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie możliwe, Organizator zastrzega sobie prawo zamiany tej nagrody.

§ 8

Zasady przyznawania nagród

1.      Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zdaniem Komisji Konkursowej nadesłały najciekawszy(e) wierszyki lub rymowanki.

2.      Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.

3.      Zwycięzców Konkursu Organizator powiadamia o przyznaniu nagrody telefonicznie, poprzez wykonanie połączenia na numer z którego została nadesłana wiadomość. Treść zwycięskich SMSÓW odczytana zostanie na antenie Radia Żnin FM w dniu 25 maja 2018 r.

4.      Zwycięzca zobowiązany jest podać Organizatorowi na jego prośbę (poza anteną) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię, nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku odmowy podania danych osobowych Zwycięzca traci prawo do nagrody.

§ 9

Odbiór nagród

1.      Odbiór nagrody możliwy będzie 26 maja 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00w siedzibie Sponsora konkursu, przy ul. Aliantów 1G w Żninie

2.      W przypadku gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł Zwycięzca zobowiązany jest wpłacić na rzecz płatnika kwotę należnego zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10% wartości nagrody.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.      Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa Organizator. Kwestie nie ujęte
w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.

2.      Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone
w regulaminie.

3.      Uczestnicy Konkursów przystępując do udziału w Konkursie i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Konkursu.

4.      Organizator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

5.      Stowarzyszenie Radio Żnin FM jako Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne przedmiotów, które są nagrodami w Konkursie.